آموزش ثبت سند در حسابداری

مثال : آقای محمدی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ مؤسسه حسابرسی را تأسیس نمود.

رویدادهای های مالی در اسفند ماه به شرح زیر است

۱ – در دوم اسفندماه آقای محمدی مبلغ ۹۰۰٬۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد مؤسسه نمود.

جواب: همانگونه که در مطالب قبلی نیز بیان شد، به این اتفاق یک رویداد مالی گفته می شود،چونکه علت این است که، هم داراییهای موسسه (صندوق یا وجه نقد) و هم سرمایه بیشتر شده است

برای ثبت رویدادها در سند حسابداری، باید رویدادها به زبان حسابداری بیان شوند. زبان حسابداری، بدهکار وبستانکاره است. مهمترین و اصلی ترین کار حسابدار این است که بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری (یعنی بدهکار و بستانکار) بیان کند. برای بیان رویدادهای مالی به زبان حسابداری دو مرحلهٔ زیر وجود دارد:

مرحله نخست: تعیین تاثیر رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری است.

برای مثال، اثر این رویداد بر معادله اساسی حسابداری به شکل زیر است :

با آوردن ۹۰۰۰۰۰۰ ریال پول نقد به مؤسسه، وجه نقد یا حساب صندوق افزایش پیدا می کند. همچنین با توجه به اینکه، این مبلغ را مالک به منظور تأمین سرمایه مؤسسه وارد نموده است، سرمایه موسسه به همین میزان، یعنی ۹۰۰۰۰۰۰ ریال، افزایش پیدا میکند. لذا به طور خلاصه، اثرات رویداد فوق بر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است:

مرحله بعدی: در مرحله بعدی باید اثرات رویدادهای مالی  را به زبان بدهکاره و بستانکار بیان کرد.

برای توضیح اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهکاره وبستانکارا روش بسیار ساده ای وجود دارد:

افزایش در سمت راست معادلهٔ اساسی حسابداری (داراییها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود. افزایش در سمت چپ معادله حسابداری (بدهیها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.

در شکل فوق، منظور از فلش روبه بالا  «افزایش» و منظور از فلش روبه پایین  «کاهش» است و به طور مشابه در ادامهٔ بحث مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تعریف تاثیر بدهکار و بستان کار رویدادها از مفهوم حساب نیز میتوان کمک گرفت(قبلا توضیح داده شده)

«حساب» همانند ظرفی است که اطلاعات مربوط به هرکدام از داراییها، بدهیها و سرمایه در آن تگهداری می شود. در حسابداری فصل دوم نیت و گزارش حساب ها برای ثبت اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری یک واحد اقتصادی از «حساب» استقاده میشود. برای مقاصد آموزشی حساب را معمولا به شکل حرف T زبان انگلیسی به صورت زیر معرفی می کنند.

اکنون دوباره به مثال صفحه قبل دقت کنید. با این رویداد، وجه نقد ۹۰۰,۰۰۰ ریال و سرمایه نیز ۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. اگر به تعریف دارایی که در مطالب قبل به آن اشاره شد مراجعه کنید، متوجه می شوید که وجه نقده یک دارایی است. حال اگر دقت کنید می دانید که افزایش در دارایی بدهکار می شود. از طرف دیگر سرمایه نیز افزایش مییابد، که با استفاده از مثل بالا متوجه می شوید که باید بستانکار شود. بنابراین رویداد فوق به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

حالا بهرویدادهای دیگر توجه کنید.

۲- در ۸ اسفند ماه یک دستگاه خودرو به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال به صورت نقد خریداری شد.

جواب: در اثر این رویداد، یکی از دارایی ها تحت عنوان وسایل نقلیه (خودرو) مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است. همچنین یکی دیگر از داراییها تحت عنوان وجه نقد (صندوق) مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافته است. بنابراین رویداد فوق به صورت زیر به زبان حسابداری بیان می شود:

۳- در تاریخ ۹/۸ مبلغ ۸۰۰٬۰۰۰ ریال به صورت قرضی از شرکت ایکس دریافت شد.

جواب: در اثر این رویداد مالی، یکی از داراییها (صندوق با وجه نقد) مبلغ ۸۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش بافته و همچنین بدهی شرکت (حساب های پرداختنی) مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 

۴- در ۱۷ اسفندماه مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ ریال به صورت قرض به شرکت ب داده شد.

جواب: در اثر این رویداد، یکی از داراییها (صندوق یا وجه نقد) مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش و در مقابل، یکی دیگر از داراییها (حسابهای دریافتنی یا طلب) مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شرد:

 

 ۵ – در۲۲ اسفندماه مبلغ ۴۰,۰۰۰ ریال از وجه فرضس داده شده به شرکت ب دریافت شد.

جواب: با این رویداد، یکی از دارایی ها مبلع ۴۰٫۰۰۰ ریال افزایش داشته و از آن طرف هم یکی دیگر از داراییها (حسابهای دریافتنی ) مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 

۶- رویداد ششم (تغییر کردن مدیر عامل) را نمی توان به عنوان یک رویداد مالی در نظر گرفت، به این علت که هیچ چیزی کم و زیاد نشده و معادله اساسی حسابداری دست نخورده باقی مانده است

۷- در ۲۴ اسفند ماه آقای محمدی مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود.

پاسخ-> این رویداد مالی است به این علت که با پولی که توسط این شخص وارد شده هم دارایی ها و هم سرمایه  افزایش داشته. اگر بخواهیم این رویداد را به زبان حسابداری بیان کنیم به شکل زیر تعرف می شود :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *