اصطلاحات حساب، رویداد مالی و ماهیت حساب در حسابداری

اصطلاحات حسابداری
اصطلاحات حسابداری

حساب: اطلاعات مربوط به هر کدام از عناصر معادله اساسی حسابداری در یک حساب ثبت می شود. بنابراین حساب مثل ظرفی عمل می کند که اطلاعات مربوط به هر کدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در خود نگهداری می کند.

رویدادهای مالی: رویدادهای مالی، فعالیت هایی هستند که تاثیر مالی داشته باشند. به طور دقیق تر می توان بیان کرد رویدادهای مالی، رویداد هایی ااند که حداقل بر یکی از عضو های معادله  اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تأثیر بگذارند. اثر رویدادهای مالی بر روی حساب ها در اواخر این مطالب به تفصیل بیان خواهیم کرد .

ماهیت حساب ها: از عناصر معادله اساسی حسابداری، حساب های مربوط به داراییها ماهیت بدهکار و حسابهای مربوط به بدهی ها و سرمایه، ماهیت بستانکار دارند. حساب های درآمد تیز از این تظر مشابه حساب سرمایه، مانده بستانکار و هزینه ها برعکس حساب سرمایه، مانده بدهکار دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *