نرم افزار حسابداری آنلاین زرین حساب

با توجه به گسترش امورات حسابداری و نیاز اساسی شرکت ها و بنگاه ها به ثبت و ضبط حساب ها و خرج کرد ها و هزینه ها و بحث های مالی خود نیاز به استفاده اساسی از نرم افزار های حسابداری پیش آمد در چند سال اخیر نرم افزار های زیادی وارد بازار شد که هر کدام تا حدودی نیاز های مشتریا خود را برطرف میکردند اما آنچه که نی بایست باشند نبود و خیلی از آنها با مشکلاتی روبرو بود که در قالب موارد باعث دلزدگی و خستگی کاربر میشد

همچنین با توجه به اینکه اکثر مدیران در سفر بودند و نیاز اساسی به صورت های مالی و حساب های خود به صورت آنی و از هر نقطه ای بودند بر آن شدیم تا نرم افزاری در خور توجه و آنلاین که از هر نقطه ای قابلیت دسترسی داشته باشد را ارائه دهیم این نرم افزار حسابداری جدید که میتواند علاوه بر نگهداری امن اطلاعات شما و گرفتن پیشتیبان های دائمی امکان افزایش بهرهوری سازمانی را به شما هدیه دهد و علاوه بر آن امکان استفاده سریع از موارد مورد علاقه ی شما را فراهم نماید در نرم افزار زرین حساب این امکان وجود دارد که در هر ساعتی از شبانه روز و از هر نقطه ای به حساب کاربری خود وارد شوید و صورت های مالی ببنید و همچنین داشتن نمودارهای متنوع و دقیق شما را در تصمیم گیری و پیشبینی های آتی کمک نماید

امید است بتوانیم با این سیستم حسابداری جدید علاوه بر رضایت خاطر شما گامی جدید در عرصه ی نرم افزار های جدید برداریم و سهولت و آسانی را برایتان به ارمغان بیاوریم

با تشکر تیم سازنده زرین حساب

نقش حسابدار در توسعه پایدار

حسابدار نقش مهمی در توسعه های پایدار دارد. در دو قرن پیش جایگاه متفاوتی از حسابدار نسبت به جایگاه امروزی در مسائل مختلفی اجتماعی و اقتصادی مد نظر بوده است . در دو قرن گذشته، تصوری بود که محیط پیرامون، کلاً تحت  یک عامل بیرونی و تنها برای انسان در نظر گرفته می شد. در این دیدگاه تخریب طبیعت توسط انسان امری کاملاً بدیهی بوده است یعنی انسان ها بواسطه این روحیه خود را برتر از طبیعت می دانستند . اما امروزه بخاطر سرعت تخریب منابع طبیعی از جمله جنگلها، رودخانه های طبیعی، خاک، هوا و… توسعه پایدار مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است.

توسعه پایدار یعنی اینکه انسان برای آسایش خود نباید از منابع طبیعی طوری استفاده کند که به  آنها آسیب برسد  . اگر قرار است که جاده ای ساخته شود فقط به فکر هزینه نباشند و مواردی را پیش بینی کنند که اگر به واسطه احداث جاده اکو سیستم محیطی به هم می خورد به مراتب هزینه بسیار بالاتری در مرور زمان به انسان ها وارد می کندو… .

تمام موارد گفته شده هزینه هایی را در بر دارد که حسابدار میتواند آنها را تحت عنوان حسابداری محیط زیست محاسبه کرده، برای تصمیم گیرندگان کالان کشورها ارائه دهد و از این رهگذر، جلوی تخریب منابع را بگیرد .

روش های انحلال و تصفیه شرکتهای تضامنی ۲

روشهای انحلال و تصفیه شرکتهای تضامنی

۱ــ تصفیه تدریجی
۲ــ فروش یا واگذاری شرکت به شکل دایر
٣ــ تصفیهآنی

 

۱ــروش تصفیه تدریجى شرکت تضامنی : در این روش،تسویه حسابهاى شرکت، به طورتدریجى و درطول مدت زمان طولانى صورت می گیرد. همچنین، در این روش، به تدریج که دارایی هاى شرکت به فروش مىرسد، حساب دارایى مربوط بستانکار و حساب وجوه نقد معادل قیمت فروش، بدهکار می گردد و به ازاى هر گونه سود یا زیان ناشى از فروش دارایی ها، حساب جارى شرکا به نسبت تقسیم سود و زیان، (برحسب مورد)، بدهکار یا بستانکار می گردد. در روش تصفیه تدریجى، چنانچه بابت امر تصفیه هزینه اى صورت گیرد، معادل مبلغ پرداختى بابت این هزینه ها، حساب جارى، شرکا به نسبت تقسیم سود و زیان، بدهکار و حساب وجوه نقد،
بستانکار می گردد. به طور کلى، در این روش ٔهمه سود و زیانهاى تحقق یافته مستقیماً به حساب جارى شرکا، منتقل مىگردند و درنهایت، مانده وجوه نقد به نسبت سرمایه شرکا بین آنها تقسیم مىشود. براى این کار، حساب سرمایه شرکا بدهکار و حساب وجوه نقد، بستانکار می شود. در این روش، معمولاًوجوه نقد موجود در شرکت، پس از پرداخت تمامى بدهی ها، بین شرکا به نسبت ٔسرمایه آنها توزیع می گردد.
۲ــفروش یا واگذاری شرکت به صورت دایر: در این روش شرکای شرکت تضامنی، شرکت را در حالت دایر و فعال واگذار کرده و یا به فروش میرسانند و منافع حاصل را به تناسب سرمایه های خود تقسیم می نمایند.

٣ــروش تصفیه آنى شرکت تضامنی : در روش تصفیه آنی، فرض آن است که داراییهای شرکت بهطور یکجا (یا در مدت زمانی کوتاه) به فروش خواهد رسید و برای ثبت عملیات حسابداری میتوان از یکی از روشهای زیر استفاده نمود :
١ــ استفاده از حساب تصفیه
٢ــ استفاده از حساب سود و زیان تصفیه
٣ــ استفاده از روش تعدیل سرمایه

مراحل ثبت حسابداری استفاده از حساب تصفیه :
١ــ حسابى بهنام «حساب تصفیه» در دفتر کل افتتاح مىکنیم.
۲ــ کلیه دارایی هاى شرکت به استثناى موجودی نقد را به بدهکار حساب تصفیه بسته و دارایىها بستانکار مىشوند.
٣ــ کلیه ذخیره ها و استهلاک های انباشته را بدهکار و تصفیه را بستانکار مینماییم.
۴ــ ٔکلیه هزینه هایى که در دورهٔ تصفیه انجام مىگیرد، به این حساب بدهکار و حساب صندوق یا بانک بستانکار می شوند.
۵ ــ هر مقدار از دارایی ها که فروخته یا واگذار مىشوند، حساب تصفیه معادل مبالغ وصولى یا واگذارى، بستانکار و حساب
صندوق یا بانک بدهکار مىگردند. چنانچه هر یک از دارایىهاى شرکت به شرکا واگذار شود بهجاى حساب موجودی نقد، حساب جارى شریک (در صورت وجود) و یا حساب سرمایه شریک مذکور بدهکار مىگردد.
۶ــ بدهی هاى شرکت تسویه می گردد یعنى حساب بدهی ها بدهکار و معادل آن، حساب موجودی نقد بستانکار مىشود .
٧ــ حساب جارى هر شریک را به حساب سهم الشرکه (سرمایه) آن شریک انتقال مىدهیم تا وضعیت هر شریک بهطور کلى مشخص شود.
٨ ــ پس از انجام مراحل فوق و مانده گیرى از حساب تصفیه، با توجه به ٔمانده حساب تصفیه (سود یا زیان تصفیه)، سهم هر شریک از این سود یا زیان به نسبت شراکت وى محاسبه و به سرمایهآنان منتقل و حساب تصفیه بسته مىشود.
٩ــ با انجام عمل بند فوق حساب تصفیه بسته مىشود و سود یا زیان تصفیه نیز به حساب ٔسرمایه شرکا انتقال مىیابد با این عمل ممکن است حساب سرمایه هر یک از شرکا مانده بستانکار و یا مانده بدهکار پیدا کند

انحلال شرکت تضامنی و حسابداری آن۱

انحلال شرکتهای تضامنی و مباحث حسابداری۱

منظورازانحلال، پایان یافتن فعالیتهای واحد تجاری(قطع شدن ادامه فعالیت) میباشدکه میتواند با هریک ازموارد زیر اتفاق بیفتد :

۱ــ ناممکن بودن انجام موضوع فعالیت شرکت.

۲ــ اتمام موضوع یا مدت فعالیت شرکت.
۳ــ در صورت موافقت ٔکلیه شرکا.

۴ــ در صورت فوت یکی از شرکا.

۵ــ در صورت ورشکسته شدن شرکت یا هریک از شرکا.

۶ــ در صورتی که دادگاه بنا به تقاضای هریک از شرکا انحلال شرکت را اعلام نماید.
پس از تصمیم و توافق شرکا بر انحلال شرکت، شرکا یک نفر از میان خود و یا خارج از شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نموده تا مسئولیت ٔکلیه مراحل تصفیه را برعهده گرفته و انجام دهد. که این مراحل عبارتند از :
١ــ فروش داراییها و وصول مطالبات.
٢ــ پرداخت کلیه دیون شرکت (ابتدا به اشخاص ثالث و سپس به شرکا بابت وام آنها).
٣ــ تقسیم سود و زیان ناشی از تصفیه شرکت بین شرکا به نسبت سود و زیان.
۴ــ توزیع وجوه نقد باقی مانده بین شرکا به میزان سرمایه آنها.
دوره تصفیه : به مدت زمان بین اعلام انحلال شرکت و انحلال قطعی شرکت دوره تصفیه گویند.
تذکر : در حالت کلی، زمانی که کلیه داراییها به وجه نقد تبدیل نشده و کلیه تعهدات شرکت به اشخاص ثالث پرداخت نشده باشد، وجهی بین شرکا توزیع نمیگردد و اگر نقدینگی شرکت جوابگوی تعهدات نباشد شرکا باید از اموال شخصی خود، وجوه لازم را تأمین کنند

شناخت حسابداری و تاریخچۀ آن در ایران و جهان

براساس مدارک کشف شده قدمت حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال است. در ایران نیز مدارک حسابداری به دست آمده به ۲۵ قرن قدمت، گواه به پیشرفت این دانش در ایران باستان است. از الواح گلی و سنگ نبشته های پیشینیان (هخامنشیان) چنین به دست می آید که به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و استفاده از دهها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح های اقتصادی از سیستمهای اطلاعاتی مالی مانند: بودجه ریزی، حسابرسی، حقوق و دستمزد، امور پولی، اوزان، انبارداری و غیره استفاده می شد. همچنین از این اسناد مشخص می شود که در آن زمان مأموران حکومتی دارای لوح گلی خاصی بوده تا در سفرهای کاری خود با نشان دادن لوح به حاکمان محلی توشه سفر و مخارج خود را تأمین کنند، که این موضوع نمونه ای از کارت های اعتباری امروزی است. و باز در دورۀ هخامنشیان مصداقی از پرداخت دستمزد روی گل نبشته های تخت جمشید به دست آمده است.

موضوع حسابداری با ورود اسلام به ایران و جهان رونق جامعتری به خود گرفت، در آیاتی از قرآن به صراحت به این بحث ها اشاره شده است، به عنوان نمونه در آیه ۲۸۲ سورۀ بقره تصریح به نوشتن حساب وکتاب (دادوستد)، بدهی مدتدار، تعیین شاخص اندازه گیری دارایی، سرمایه، درآمد، هزینه ها و ثبت آنها توسط یک فرد نویسنده عادل را دارد. موضوع ثبت و نگهداری اسناد خمس، زکات، مالیات، غنائم و بیتالمال در آغاز حکومت اسالمی از مسائلی است که مورد تأکید بوده است. همچنین امام علی (ع) در موارد فراوانی به این موضوع اشاره دارد، از جملۀ در نامۀ ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مسئولین حکومتی می فرماید: مقدار رنج و زحمت هر کس را در نظر بگیر و زحمت یکی را به حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده کوتاهی مکن. در همین رابطه کتاب های مهمی به رشته تحریر درآمده است که از جمله آنها کتاب ابوعبداله محمد الخوارزمی دانشمند مسلمان ایرانی، تحت عنوان مفاتیح العلوم در قرن سوم هجری است که به توصیف تکنیک و اسناد مرکز حکومتی می  پردازد و نیز در دوران حکومت عباسیان برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیق و جامعی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب دیوان محاسبات، عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات وخارج حکومت را انجام میداد. و باز میتوان به رساله ضروریات علم حسابداری برای کاتبان و کاسبان محمدبن ابوالوفای بوزجانی اشاره نمود. در سالهای اخیر و بعد از پیروزی انقالب اسلامی شاهد ظهور بانکهای اسلامی و مؤسسات اقتصاد اسلامی بوده ایم. تأسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی کشورهای اسلامی در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی در کشور الجزایر هم از این موارد است. نتیجه آنکه هر شرکتی برای ساماندهی فعالیتهای مالی و گزارشگری خود نیاز به حسابدار دارد و حسابدار بنا به نوع شرکت، وظایف گوناگونی را از نظر مالی انجام میدهد، مانند حسابداری خزانه، حسابداری خرید و فروش، حسابداری حقوق و دستمزد ، حسابداری اموال و انبار ، حسابداری بهای تمام شده و … .